Sukellus 79.
Syvyys: 21,3
Kesto: 0:55
Paikka: LL, The Point -> The Dog Point
- Hammer Head Shark

Sukellus 80.
Syvyys: 19,2
Kesto: 1:03
Paikka: Indonesia, Bunaken, Celah Celah

Sukellus 81.
Syvyys: 15,9
Kesto: 1:06
Paikka: Indonesia, Bunaken, Leguan 1-3

Sukellus 82.
Syvyys: 20,7
Kesto: 0:53
Paikka: Indonesia, Bunaken,

Sukellus 83.
Syvyys: 19,2
Kesto: 1:05
Paikka: Indonesia, Bunaken, Siladen

Sukellus 84.
Syvyys: 25,9
Kesto: 1:00
Paikka: Indonesia, Bunaken, Raymond's point

Sukellus 85.
Syvyys: 23,5
Kesto: 1:03
Paikka: Indonesia, Bunaken, Ron's point

Sukellus 86.
Syvyys: 28
Kesto: 0:56
Paikka: Indonesia, Bunaken, Leguna 2-1

Sukellus 87.
Syvyys: 22,6
Kesto: 1:07
Paikka: Indonesia, Bunaken, Timor I

Sukellus 88.
Syvyys: 20,9
Kesto: 1:03
Paikka: Indonesia, Bunaken, Tiwoho

Sukellus 89.
Syvyys: 19,6
Kesto: 1:08
Paikka: Indonesia, Bunaken, Leguan II

Sukellus 90.
Syvyys: 24.4
Kesto: 1:00
Paikka: Indonesia, Bunaken, Bango

Sukellus 91.
Syvyys: 24,1
Kesto: 1:05
Paikka: Indonesia, Bunaken, Satsiko

Sukellus 92.
Syvyys: 15,5
Kesto: 0:30
Paikka: Indonesia, Bunaken, Ron's point

Sukellus 93.
Syvyys: 21,6
Kesto: 1:07
Paikka: Indonesia, Bunaken, Leguan I

Sukellus 94.
Syvyys: 14,3
Kesto: 1:05
Paikka: Indonesia, Bunaken, Moka Kampung, night dive

Sukellus 95
Syvyys: 14,3
Kesto: 0:48
Paikka: Suomi, Porkkala, Keittokatos